ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot arrangementen door de Stichting Heksenwaag Oudewater.

ARTIKEL 1: GROEPSGROOTTE

Het museum de Heksenwaag organiseert en bemiddelt voor individuele bezoeken en groepsbezoeken, ongeacht de grootte van de groep, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Een overeenkomst komt tot stand, indien het museum de    

Heksenwaag een van de klant, via de website te verkrijgen ingevuld reserveringsformulier, heeft ontvangen en is beantwoord door het museum en bevestigd door de  klant.

De voorwaarden gelden ook, indien de afspraken niet plaatsvinden via mail, maar per post.

De bevestiging van de reservering moet binnen 5 dagen na het beantwoorden door de Heksenwaag aan het museum de Heksenwaag zijn geretourneerd. Een latere retournering kan inhouden, dat de boeking niet gegarandeerd is.

2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplich­tingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3: BETALING

3.1. Bij aanmelding van een arrangement dient binnen een week na totstandkoming van de overeenkomst 100% van de reserveringssom te worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. Bij niet tijdige betaling is het museum gerechtigd het geboekte arrangement te annule­ren. Eventueel reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringbepalingen, zoals vermeld in artikel 6 van deze voorwaar­den, zijn alsdan onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 4: RESERVERINGSSOM

4.1. In de gepubliceerde reserveringssom zijn inbegrepen alle in het arrangement omschreven zaken. Indien een klant te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.

4.2. In de reserveringssom zijn niet inbegrepen eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

4.3. De onder 4.2. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend.

4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon of activiteit.

4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voor­waarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het arrangement. Het museum behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van der­den, waaronder de toepasselijke BTW‑voorschriften.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT

De reservering kan door de klant  worden gewijzigd, indien en voor zo­ver dit mogelijk is. Naast het gewijzigde totaal bedrag is de klant

€ 12,50 ­administratiekosten per reservering verschuldigd, tenzij hogere kosten worden aangetoond. Wijzigingen in het afgesproken arrangement worden direct gefactureerd.

ARTIKEL 6: ANNULERINGEN

6.1. Indien een reservering door de klant ongedaan wordt gemaakt, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

  1. bij annulering méér dan drie maanden vóór het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen10% met een minimum € 37,50
  2. bij annulering méér dan twee maanden vóór bedoeld tijdstip 15% van de reserveringssom met een minimum van € 87,50 per groep;
  3. bij annulering méér dan één maand vóór bedoeld tijdstip 35 % van de reserveringssom, met een minimum van € 87,50 per groep;
  4. bij annulering veertien dagen vóór bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.

6.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen vóór de betreffende datum kosteloos worden aangegeven, waarna de laatst bekende groeps­grootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers gro­ter dan 10%, worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering of vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk of per e‑mail doorgegeven te worden.

ARTIKEL 7: NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA, WIJZIGINGEN DOOR MUSEUM DE HEKSENWAAG

7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van het museum  zijn gelegen, door het museum wordt besloten, dat het programma niet  zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht het museum zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

7.2. Bij niet doorgaan verplicht het museum zich tot onmiddellijke.
terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na de gebeurtenis, schriftelijk en gemotiveerd bij het museum te worden ingediend. Het museum zal zo spoedig mogelijk met een reactie komen en een eventueel voorstel neerleggen om een gerechtvaardigde klacht op te lossen.

ARTIKEL 9: ALGEMEEN VOORBEHOUD

9.1. Het museum  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het arrangement, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

9.2. Het museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsrnateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Door het museum wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) het museum is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of dief­stal, veroorzaakt aan de klanten tijdens of ten gevolge van het arrangement.

10.2. Het museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten, indien een arrangement niet kan doorgaan. 

10.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

10.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.